Chi bộ Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì - tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 26/5/2022 của BTV Đảng ủy Bộ về tổ chức Đại hội Chi bộ, hướng dẫn số 50-HD/ĐU ngày 03/6/2022 của BTV Đảng ủy Bộ về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội và kế hoạch số: 196-KH/ĐUV ngày 8/6/2022 về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nghiệm kỳ 2022-2025. Ngày 26/07/2022, Chi bộ Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì - tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì - tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban chấp hành mới chụp ảnh cùng Giám đốc Trung tâm
Ngày 26/06/2022, Chi bộ Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì - tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự có mặt của Ban Giám đốc Trung tâm, các Trưởng và phó phòng, Trưởng các Trạm nghiên cứu chăn nuôi của Trung tâm. Đến dự Đại hội chi bộ, TS Nguyễn Quý Khiêm, Giám đốc Trung tâm đã phát biểu chỉ đạo Đại hội, đánh giá khái quát về tình hình chính trị xã hội trong thời điểm vừa qua. 
Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ths Nguyễn Khắc Thịnh đọc bản Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kì 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kì 2022-2025.
 
BAVI
Giám đốc TS Nguyễn Quý Khiêm phát biểu trước đại hội

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
 TÌNH HÌNH CHUNG
1. Khái quát về cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị
Trạm nghiên cứu chăn nuôi đà điểu Ba Vì thuộc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương.Đóng trên địa bàn xã Vân Hòa - huyện Ba Vì. Trạm được Trung tâm giao cho thực hiện chức năng nhiệm vụ: tổ chức triển khai các đề tài, dự án, nuôi thích nghi các đàn giống nhập nội, nuôi giữ đàn đà điểu giống gốc bảo đảm an toàn sinh học, trên cơ sở đó tổ chức sản xuất kinh doanh chuyển giao con giống vào sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ đảm bảo công ăn việc làm CBCNV trạm.
Tổng số cán bộ công nhân viên của Trạm là 28 người, trong đó: Cán bộ trên đại học 5 đồng chí chiếm: 17,9%; Cán bộ đại học 7 đồng chí chiếm 25,0%; Công nhân kỹ thuật, phục vụ chiếm 57,1%.
2. Khái quát về hoạt động của Chi bộ
Chi bộ Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương.Chi bộ có tổng số 9đảng viên chính thức; 7đồng chí đảng viên nam chiếm 77,8%, 02 đồng chí nữ chiếm 22,2%. 09 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học chiếm 100%.Về lý luận chính trị: cao cấp 01 đồng chí, chiếm 11,11 %, trung cấp 01 đồng chí, chiếm 11,11%, sơ cấp 03 đồng chí, chiếm 33,33%. Chi bộ có 01 đồng chí thuộc ban giám đóc Trung tâm, 01 đồng chí công tác tại trạm Bình thuận. Các đảng viên trong chi bộ đều nắm giữ các vị trí chủ chốt củaTrạm.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Trung tâm, Chi bộ thực hiện các Nghị quyết của BCH Đảng bộ và Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo và tham gia các hoạt động đoàn thể, thực hiện công tác xây dựng đảng và phối hợp với các Chi bộ Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chung với tinh thần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.
3. Những thuận lợi và khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng
3.1. Thuận lợi
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của BCH đảng bộ Trung tâm, việc quán triệt thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị cấp trên được triển khai đến tận các đồng chí đảng viên. Sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ Chi bộ đến chính quyền cùng phối hợp với các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên triển khai các nhiệm vụ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Cán bộ đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi công việc, có tinh thần đoàn kết, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
3.2. Khó khăn
Biến đổi khí hậu phức tạp, dịch bệnh mang tính toàn cầu trên con người và vật nuôi như Covit – 19 trên người, cúm gia cầm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất sinh hoạt. Đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu và sản phẩm do cách li diện rộng, hạn chế đi lại việc triển khai các nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Bệnh dịch trên đà điểu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, đời sống CBCNV. Nền kinh tế thế giới lâm vào khủng khoẳng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài, giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt các sản phẩm chăn nuôi trong nước, trong khi con giống và sản phẩm chăn nuôi khó tiêu thụ người chăn nuôi thua lỗ kéo dài. Tư tưởng của một số bộ phận cán bộ đảng viên còn băn khoăn lo lắng trước những khó khăn sau đại dịch Covid-19 và tác động của giá cả thị trường, việc thay đổi cơ chế hoạt động của đề án sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, thay đổi của luật viên chức, phương án chi trả lương. Trước tình hình đó, Chi bộ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao thường xuyên của Đảng bộ bộ phận Trung tâm, cùng sự phối hợp của các Chi bộ, Chi bộ Trạm luôn lãnh đạo toàn thể CBCNV phát huy được tính dân chủ, tự lực tự cường, đoàn kết nhất trí vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao duy trì sản xuất giữ vững đội ngũ.
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯƠC CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
1. Về công tác chính trị, tư tưởng
Do thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên toàn thể đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong, g­ương mẫu trong nhiệm vụ được giao, tinh thần phê bình được nâng lên, ý thức chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà n­ước và các nội qui, qui chế của Trung tâm. Từ đó đảng viên trong Chi bộ luôn có nhận thức đúng đắn, giữ vững niềm tin vào Đảng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hàng tháng Chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường kỳ, từ đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng phối hợp với các phòng ban, bộ phận, đảng viên và CBCNV thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
2.1. Chỉ đạo công tác quản lý điều hành
          Chi bộ luôn bám sát các văn bản, Nghị quyết chỉ đạo của Đảng bộ trung tâm, chỉ đạo thực hiện công việc trên cơ sở các nội quy, quy chế của trung tâm, tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc kịp thời. Chỉ đạo rà soát chỉnh sửa, bổ sung định mức khoán, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng dòng giống, khoán việc và định danh công việc cho từng vị trí việc làm. Hàng năm chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sản xuất là căn cứ chỉ đạo điều hành có chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
2.2. Lãnh đạo công tác triển khai nghiên cứu khoa học
Thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ trạm đã phân công nhiệm vụ cho từng Cán bộ đảng viên ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên:" Nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 4 dòng đà điểu BV1, BV2, BV3, BV4 "và các nhiệm vụ khoa học:
 1. Đề tài nghiên cứu cấp bộ:
“Nghiên cứu xác định giá trị ME của một số thức ăn phổ biến và tỷ lệ tinh/ tho xanh thích hợp trong khẩu phần thức ăn của đà điểu”. Đã tiến hành triển khai nội dung I về Xác định giá trị ME, tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (MOD), chất xơ (CF, NDF) của 6 loại thức ăn phổ biến nuôi đà điểu.
- Thí nghiệm 1: Đã hoàn thiện gói thầu đóng cũi nhốt đà điểu thí nghiệm, đang triển khai thí nghiệm tiêu hóa invivo cho 13 đà điểu trên cũi. Tiến hành song song 02 sơ đồ bố trí thí nghiệm như thuyết minh, đang triển khai ở giai đoạn 2 của sơ đồ bố trí thí nghiệm.
- Thí nghiệm 2: Đã chuyển dịch manh tràng, 12 mẫu thức ăn cho bộ môn dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi tiến hành thực hiện nội dung tiêu hóa invitro gas production. Đang chờ kết quả lên men sinh khí của các mẫu thức ăn từ VCN.
- Đã chuyển cho phòng phân tích thức ăn - Viện chăn nuôi tiến hành phân tích 36 mẫu thức ăn ăn vào đạt tiêu chuẩn để phân tích, 13 mẫu thức ăn thừa đạt tiêu chuẩn để phân tích, 13 mẫu phân trong đó có 9 mẫu đạt tiêu chuẩn phân tích GE 4 mẫu còn lại do tỷ lệ VCK không đạt để phân tích.
 1. Nhiệm vụ nuôi thích nghi đà điểu nhập nội:
Thực hiện nhiệm vụ nuôi thích nghi 2 dòng đàđiểu BLE và BLACK.Theo dõi khả năng sinh sản năm đẻ thứ 1.
c)Phối hợp triển khai dự án nông thôn miền núi:
- "Chuyển giao quy trình công nghệ mới chăn nuôi đà điểu tại Hải Dương"; Năm 2019-2022.
Dự án thực hiện từ năm 2020, trong quá trình thực hiện phối hợp Trạm đà điểu Ba vì đã tham gia tập huấn đào tạo cán bộ và chuyển giao đủ sống lượng con, đã chuyển giao 03 quy trình chăn nuôi thú y. Tiếp tục thực hiện chuyển giao 03 quy trình chăn nuôi và thú y phòng bệnh trên đà điểu sinh sản và ấp trứng đà điểu.
 • "Chuyển giao quy trình công nghệ mới chăn nuôi đà điểu tại Hà Nam"; Năm 2020-2023.
Triển khai đào tạo tập huấn cho cán bộ cơ sở. Đồng thời chuyển giao 163 đà điểu giống bố mẹ và thương phẩm giống cho dự án. Kế hoạch bàn giao con giống đủ tiêu chuẩn, chất lượng theo thuyết minh của dự án dự tính vào khoảng thời gian từ giữa tháng 6 (đối với đà điểu thương phẩm) và đầu tháng 8 năm 2022 (đối với đà điểu sinh sản). Sau đó chuyển giao các quy trình chăn nuôi đà điểu sinh sản, thương phẩm; quy trình thú y phòng bệnh cho đàn đà điểu sinh sản và thương phẩm.
d) Đề xuất đề tài cấp nhà nước: Bám sát các chương trình nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, cấp nghành để đề xuất nhiệm vụ sát với thực tiễn sản xuất:
" Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đà điểu thích ứng với vùng khô hạn nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 - 2027".
2.3. Lãnh đạo thực hiện trong công tác phòng bệnh
Thực hiện tốt công văn số: 167/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm.Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, CBCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc qui trình ATSH, chăm sóc nuôi dư­ỡng tốt các đàn đà điểu, phối hợp với cơ quan Thú y vùng, Chi cục Thú y Hà Nội đăng ký Trạm chăn nuôi an toàn. Do làm tốt công tác vệ sinh thú y nên đã giữ được an toàn cho các đàn giống đà điểu nuôi tại Trạm.
Thực hiện công văn số: 214 ngày 04/05/2021 của Viện Chăn nuôi và Nghị quyết Đảng ủy Trung tâm ngày 24/05/2021 về việc “Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm NCCN đà điểu Ba Vì và xây dựng phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 xẩy ra”. Thực hiện tốt chỉ thị số 17/CT-UBND tp HN phương án tổ chức sản xuất trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Chi uỷ đã lãnh đạo toàn thể Chi bộ và CBCNV trong đơn vị thực hiện nghiêm túc cách li trong Trạm từ ngày ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2021.
2.4. Lãnh đạo thực hiện công tác sản xuất và chuyển giao
Chi bộ đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất hàng năm đạt kế hoạch đặt ra, số lượng mái sinh sản bình quân từ 350 đến 400 con/năm. Hàng năm chuyển giao vào sản xuất số lượng con giống đảm bảo chất lượng năm 2020 là:  4.104 con, năm 2021 là: 4.693 con, riêng 06 tháng đầu năm 2022 là: 2.000 con.
Cùng với việc tăng quy mô, điều chỉnh cơ cấu giống cho phù hợp với nhu cầu thị trường, các quy trình chăn nuôi, thú y phòng bệnh luôn được rà soát thay đổi cho phù hợp từng năm. Các chỉ tiêu kỹ thuật như tỷ lệ nuôi sống, năng suất trứng, tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở, cơ bản đều tăng dần và vượt định mức đề ra. Chất lượng con giống chuyển giao ra sản xuất được người chăn nuôi đánh giá cao, việc chuyển giao con giống trạm vẫn chủ động tiếp cận thị trường, tư vấn kỹ thuật và xây dựng mạng l­ưới khách hàng.
2.5. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất
Chi bộ luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, trang thiết bị, tiền vốn, thông qua việc kiểm kê, đánh giá hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng qui định. Chỉ đạo tốt công tác sử dụng đất đai, quản lý danh giới hành chính khu vực giáp dân không để lấn chiếm. Chỉ đạo chặt chẽ công tác thu chi tài chính, thanh quyết toán vật tư tài sản, con giống đúng và đủ theo quy định không để nợ đọng.
2.6. Lãnh đạo thực hiện công tác quản lý vật tư tài sản  
          Chi bộ luôn chỉ đạo sát sao công tác quản lý và sử dụng vật tư, tài sản, trang thiết bị, thông qua việc kiểm kê, đánh giá hàng năm được thực hiện nghiêm túc đúng nội quy đơn vị. Công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng, phục vụ nghiên cứu và các hoạt động khác đều được triển khai cho kết quả tốt.
2.7. Lãnh đạo thực hiện công tác tài chính đảng
          Việc thu nộp và đóng đảng phí được thực hiên theo đúng qui định về thời gian nộp và mức thu. Việc chi tiêu quĩ Chi bộ được thực hiện rõ ràng công khai và được sự nhất trí trong Chi ủy. Quĩ Chi bộ tính đến hết ngày 30/6/2022 còn: 4.824.800 đồng (có diễn giải thu chi kèm theo).
3. Kết quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên
3.1. Công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng đạo đức
Chi bộ luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên học tập, rèn luyện, đoàn kết nội bộ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. 100% Đảng viên trong Chi bộ được nghe phổ biến quán triệt các Nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Chăn nuôi lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 về “Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”; Chỉ thị 04-CT/TW ngày 20/6/2021 của ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế”;Chỉ thị 05-CT/ĐUB ngày 20/9/2021 của ban thường vụ đảng ủy Bộ về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”; Kết luận 01-KL/TW về học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về ý trí, tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 về việc “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; Kế hoạch 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý Đảng Viên”; Hướng dẫn 01-HD/BDVTW ngày 16/3/2021 của ban dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Nghị quyết 03-NQ/ĐU ngày 05/05/2021 về việc “Nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết đảng ủy số 04-NQ/ĐU ngày 28/7/2021 về việc “Nâng cao chất lượng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp trong đảng bộ bộ NN&PTNT” từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy. Đặc biệt công văn số 341-CV/ĐU ngày 04/10/2021 về tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.
Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện của đất nước hàng năm, phối hợp với đoàn Thanh Niên tổ chức mít tinh Ngày thành lập ĐCSVN; ngày Quốc tế phụ nữ; ngày thành lập đoàn Thanh niên; ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động; ngày Quốc khánh.vv…
Làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên toàn thể đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tính tiên phong, g­ương mẫu trong nhiệm vụ được giao, tinh thần phê bình và tự phê bình được nâng lên, ý thức chấp hành các chủ trương Chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà n­ước và các nội qui, qui chế của Trung tâm. Từ đó đảng viên trong Chi bộ luôn có nhận thức đúng đắn, giữ vững niềm tin vào Đảng.
3.2. Công tác xây dựng và phát triển đảng
Công tác xây dựng đảng: Chi bộ luôn quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh củng cố khối đoàn kết thống nhất nội bộ.
          Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, Chi bộ luôn duy trì sinh hoạt đảng theo đúng điều lệ đảng cho 100% cán bộ đảng viên, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ luôn có sự đổi mới về nội dung kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị của đất n­ước, khu vực, quốc tế (thông qua cuốn thông tin sinh hoạt chi bộ theo số hàng tháng).
Thông qua công tác kiểm điểm bình xét hàng năm mỗi đảng viên đều có những ý kiến đóng góp xây dựng để khắc phục tồn tại. Kết quả bình xét thi đua của chi bộ hàng năm cụ thể: Năm 2020 có 02 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 5 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2021 có 07 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 02 năm qua Chi bộ luôn được đảng bộ cấp trên xét công nhận là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác phát triển đảng: Hàng năm cấp ủy Chi bộ đều có kế hoạch phát triển đảng, tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên giới thiệu quần chúng ưu tú và đoàn viên ưu tú để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã làm thủ tục chuyển Đảng chính thức cho 02 đồng chí.
3.3. Công tác thi đua khen th­ưởng
Thực hiện chỉ thị số 53/CT-TW của Bộ chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm luôn chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm, nhằm động viên kịp thời phong trào cán bộ công nhân viên. Trong 02 năm 2020-2022 Trạm có từ 80-90% lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
3.4. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng
Việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa X) về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”Cấp ủy chi bộ đã phân công đồng chí trong cấp ủy phụ trách giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ đảng các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Những vấn đề nảy sinh trong công việc, hoặc trong tư tưởng của CBCNV chưa rõ, Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên là cán bộ giải thích rõ cho quần chúng hiểu. Chính vì vậy hàng năm cấp ủy chi bộ tổ chức lấy ý kiến của ba tổ chức: chi bộ sinh hoạt, tổ chức quần chúng nơi sinh hoạt và nơi cư trú theo quy định.
Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 01 đồng chí bị khiển trách vi phạm trong kết luận thanh tra tại đơn vị ở Bình Thuận; 01 đồng chí bị khiển trách do vi phạm quy định về dân số.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
4.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Chi bộ luôn lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt qui chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong hoạt động của Chi bộ. Chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người đảng viên nơi cư trú.
4.2. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực
Công tác đào tạo nguồn nhân lựcdựa vào nguồn nhân lực tại chỗ thông qua công việc, bồi dưỡng đào tạo, đào tạo nâng cao. Chi bộ thường xuyên lãnh đạo xây dựng qui hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo cho Chi bộ và chính quyền của đơn vị.Tạo nguồn nhân lực tại chỗ để bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo (01 đ/c trạm trưởng; 02 đ/c Trạm phó).
4.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Tiếp tục triển khai quy định 57-QĐ/TW quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chi bộ đã tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật, nội quy, quy chế của Trạm. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đảng viên, công nhân viên, thường xuyên chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn đấu tranh chống những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán trong tổ chức đảng và phòng chống suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, CNV trong toàn Trạm.
4.4. Đời sống việc làm và các hoạt động xã hội
Do đại dịch Covid-19 đã tác động đến nền kinh tế trong nước nhưng Chi bộ cùng Ban Giám đốc Trung tâm luôn vận dụng linh hoạt lo đủ việc làm cho 28 cán bộ công nhân viên của Trạm với mức l­ương cơ bản, mọi quyền lợi của ngư­ời lao động luôn đ­ược thực hiện theo đúng qui định như­: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm và lễ tết. Trạm luôn triển khai tốt công tác phòng chống cháy nổ, cử ngư­ời tham gia huấn luyện quân sự hàng năm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp với các phong trào của địa ph­ương.
5. Kết quả về công tác đoàn thể chính trị - xã hội
5.1. Công tác dân vận
Hàng năm Chi bộ đều triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên và người lao động Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số: 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước”; Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của viên chức”; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông... Qua đó, từng bước chấn chỉnh nề nếp, tác phong, giờ giấc, thái độ làm việc, đi lại của CBCNV.      
5.2. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội
Hoạt động của Chi bộ: luôn duy trì chế độ họp định kỳ với đảng viên, công đoàn, để nắm bắt tình hình hoạt động của các đoàn thể phối hợp với lãnh đạo Trạm giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến người lao động.
Hoạt động của đoàn thanh niên:Chi đoàn thanh niên Trạm nghiên cứu đà điểu Ba Vì có 02 đoàn viên trong độ tuổi đoàn được chuyển về sinh hoạt cùng chi đoàn trung tâm NC GC Thụy Phương. Chi bộ, phối hợp với Chi đoàn Trung tâmđịnh hư­ớng đoàn thanh niên đi đầu trong các hoạt động tại Trạm như: phong trào phòng chống dịch bệnh, tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ công nhân viên trong Trạm. Giao lư­u văn hoá, thể dục thể thao với các đơn vị bạn đóng trên địa bàn và các chi đoàn bạn cùng khối Viện chăn nuôi. Công tác học tập chính trị, học tập tư­ tư­ởng đạo đức Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đư­ợc quan tâm thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức đảng, đơn vị công tác.
Hoạt động Công đoàn: Chi bộ đã định hướng cho tổ chức Công đoàn luôn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của ng­ười lao động, thăm hỏi khi ngư­ời lao động ốm đau, thực hiện tốt công tác hiếu hỷ, công tác khuyến học và xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Công đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với đơn vị.
NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
1. Về công tác chính trị, tư tưởng
Một số ít cán bộ, đảng viên trong chi bộ còn vi phạm trong nhiệm kỳ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, nội dung còn hạn chế.
Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số đảng viên trong chi bộ chưa cao.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh đôi lúc chư­a thực sự sát sao, kết quả sản xuất kinh có năm chưa đạt kế hoạch.
Công tác ATSH còn hạn chế trước diễn biến bệnh dịch trên đà điểu trong sản xuất ngày càng phức tạp.
Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tuy đã có nhiều cố gắng song chư­a hệ thống và thường xuyên đối với khách hàng.
3. Kết quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên
Việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình còn hạn chế do nể nang, hiệu quả chưa cao;chưa quyết liệt.
Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng lao động trực tiếp còn hạn chế.
Các đồng chí tham gia công tác trong Chi bộ còn hạn chế về nghiệp vụ do công tác đảng là kiêm nhiệm.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
Lực lượng cán bộ quản lý và kỹ thuật tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng còn hạn chếvề chuyên môn để nắm bắt những tiến bộ kỹ thuật mới, đặc biệt trình độ ngoại ngữ.
5. Kết quả về công tác đoàn thể chính trị - xã hội
Với chủ trương tinh giản biên chế nên lực lượng đoàn viên thanh niên trong trạm đã trưởng thành, số ít sinh hoạt cùng chi đoàn tại Trung tâm nên công tác đoàn tại Trạm chưa được quan tâm đúng mực.
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022
Qua kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Cấp ủy tự kiểm điểm vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ như sau:
1. Kiểm điểm việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng
1.1. Về quán triệt, triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đảng ủy cấp trên
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã chỉ đạo chi bộ triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện chăn nuôi lần thứ XV;  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BP Trung tâm NC gia cầm Thụy Phương. Từ đó đã giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của đơn vị, gắn với xây dựng kế hoạch hoạt động trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trạm.
1.2. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
Luôn theo sát các mặt công tác của đơn vị, nên thường xuyên có những biện pháp chỉ đạo sát thực, kịp thời trong các hoạt động của đơn vị. Do đó thu đ­ược một số kết quả trong các mặt công tác như­: công tác giáo dục chính trị tư­ tư­ởng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ và các công tác khác.
1.3. Việc ra nghị quyết lãnh đạo và triển hai thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ
Trong công tác lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tất cả các định hư­ớng chỉ đạo nhằm khai thác hết tiềm năng của đơn vị, đều đ­ược đ­ưa ra bàn bạc lấy ý kiến, với phư­ơng châm bàn bạc công khai, dân chủ, tập chung rồi đi đến thống nhất hành động trong Chi bộ và toàn thể cán bộ công nhân viên, nên đã tạo đ­ược sự đồng thuận, niềm tin của các đồng chí đảng viên và cán bộ công nhân viên.
2. Về đổi mới phương thức lãnh đạo và chỉ đạo điều hành, phong cách lề lối làm việc, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
2.1. Về đổi mới phương thức lãnh đạo và chỉ đạo điều hành
Việc xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ và xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ: Với các nội dung triển khai cụ thể hàng tháng, quý và cả năm. Do có sự phân công trách nhiệm chi tiết cụ thể cho từng đồng chí đảng viên, nên đã tạo điều kện cho các đồng chí chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm trong phân công, được đảm nhận.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ với chính quyền và các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, tạo sức mạnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
 Đã thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phê bình và tự phê bình được quán triệt thường xuyên.
2. 2. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm được giao, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần học tập, rèn luyện và giữ gìn đạo đức cách mạng. Bản thân và gia đình đều chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.
Trong lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên chăm lo công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, viên chức và người lao động. Trong sinh hoạt chi bộ nghiêm túc thực hiện theo quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc tập chung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.
3. Những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2020 - 2022
Bên cạnh những việc đã làm được, trong công tác lãnh đạo của Chi bộ còn những thiếu sót nh­ư: nhiều việc chỉ đạo chư­a kiên quyết, kịp thời, đôi khi mang tính chủ quan nên hiệu quả một số công việc đã triển khai trong nhiệm kỳ đạt kết quả chư­a cao.
Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, t­ư t­ưởng đôi khi triển khai chư­a đ­ược sâu rộng, hệ thống, nên một bộ phận cán bộ đảng viên tính tiên phong gương mẫu trong công việc còn hạn chế.
Công tác lãnh đạo chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đôi khi còn chưa kiên quyết nên hiệu quả chưa đạt kết quả mong muốn.
Trong nhiệm kỳ vừa qua bên cạnh những việc làm đư­ợc còn một số việc chưa làm được. Chúng tôi đã tự kiểm điểm, coi đó là bài học kinh nghiệm của bản thân.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá kết quảđạt được
Nhiệm kỳ 2020-2022 mặc dù trong hoàn cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19 trên người, giá cả thị trường biến động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khó khăn, song Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trên nguyên tắc tập chung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ II (2020 – 2022) đề ra.
Về công tác xây dựng Đảng:Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, động viên cán bộ công nhân viên, đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng ủy Viện Chăn nuôi lần thứ XV; Nghị quyết đảng bộ Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Chi bộ đề ra.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh. Bám sát các quy trìnhchăn nuôi thú y, sản xuấtcon giống bảo đảm chất lượng chuyển giao ra sản suất đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cơ sở vật chất trang thiết bị được củng cố, đời sống việc làm ổn định.
2. Nguyên nhân thành công
Tập thể Chi bộ, chính quyền luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, dân chủ trong mọi hoạt động lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trung tâm, sự phối hợp có hiệu quả của các Chi bộ trực thuộc và Chi bộ thôn Xuân Hòa trong việc triển khai các nhiệm vụ của Trạm. 
3. Những hạn chế yếu kém
Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số đảng viên trong chi bộ chưa cao.
Trong công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh đôi lúc chư­a thực sự sát sao, nên kết quả sản xuất kinh doanh còn chưa đạt ở 1 số chỉ tiêu như: tỷ lệ nuôi sống ở 1 vài đàn còn chưa đạt, hệ thống bán hàng chưa hoàn chỉnh, mềm dẻo.
Công tác ATSH, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tuy đã có nhiều cố gắng song vẫn còn hạn chế chưa bắt kịp với diễn biến phức tạp của dịch tễ và nắm bắt nhu cầu của thị trường để điều chỉnh quy mô, quy trình nuôi phù hợp.
Trình độ ngoại ngữ của các cán bộ nghiên cứu chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng lao động trực tiếp chưa được quan tâm đúng mực.Các đồng chí tham gia công tác trong Chi bộ còn hạn chế về nghiệp vụ do công tác đảng là kiêm nhiệm.
4. Bài học kinh nghiệm
Chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo và có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn của đơn vị.
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ Chi bộ phải thường xuyên phối hợp với ban lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo Trạm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tập hợp đ­ược toàn thể CBCNV đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. CBCNV luôn tin tưởng gắn bó với công việc được giao, có tinh thần đoàn kết hợp tác giúp đỡ nhau trong công việc.
Đư­ợc sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trung tâm, Ban Giám đốc Trung tâm. Chi bộ luôn phải kiên trì xây dựng khối đoàn kết nhất trí giữa các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, giữa cán bộ đảng viên với tập thể ng­ười lao động. Công việc này phải đ­ược làm th­ường xuyên liên tục, lấy ý kiến phê bình và tự phê bình cùng qui chế dân chủ làm nền tảng trong quá trình thực hiện.
Phần thứ hai
PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
NHIỆM KỲ 2022-2025
Dự báo tình hình
Về tình hình thế giới:tại Đại hội XIII của đảng đã đánh giá và nêu: hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn.
Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới.
Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, suy thoái nghiêm trọng và có thể còn kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19. Các quốc gia, nhất là các nước lớn điều chỉnh lại chiến lược phát triển, giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài, làm thay đổi các chuỗi cung ứng. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành thị trường, các nguồn tài nguyên, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư nước ngoài giữa các nước ngày càng quyết liệt, tác động mạnh đến chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu.Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.
Về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn.
Về tình hình trong nước:Văn kiện Đại hội XIII nêu những dự báo mới: Sau 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Xu hướng già hóa dân số nhanh; tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng mạnh; biến đổi khí hậu gay gắt, phức tạp... ngày càng tác động mạnh đến sự phát triển của đất nước.
Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng GDP bình quân từ 6,5-7%/năm, chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn; tiết giảm chi phí, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Căn cứ nhiệm vụ công tác của Trạm được cấp trên giao, Chi bộ đề ra những phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022-2025 như­ sau:
I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
1. Phương hướng
- Công tác chính trị, t­ư t­ưởng:Mỗi cán bộ đảng viên phải thư­ờng xuyên học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lập trường chính trị vững vàng tr­ước những diễn biến phức tạp, của khu vực, quốc tế và tình hình trong nước, đánh giá và nhận định đúng hướng phát triển trong tình hình mới đi trước đón đầu.Thống nhất ý chí giữa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức quần chúng nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong tất cả các hoạt động. Phát huy hơn nữa tính dân chủ, tăng cường giám sát, kiểm tra về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, luôn chấp hành đúng chủ trương Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nư­ớc. Xây dựng gia đình văn hoá, Nông thôn mới, duy trì sinh hoạt đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức HCM.
- Công tác xây dựng đảng:Thực hiện tốt công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng; đấu tranh với những biểu hiện xa rời quần chúng.Chi bộ luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện; giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ giữa cấp uỷ với Chi bộ, giữa cấp uỷ với ban Giám đốc, giữa đảng viên với CBCNV. Chi bộ luôn phải đổi mới hình thức sinh hoạt thường kỳ sao cho sát thực với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tháng, quí, năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự.
- Công tác cán bộ:Tăng cường công tác qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, đạo đức tại chỗ. Mạnh dạn giao các công việc quan trọng cho đội ngũ trẻ theo qui hoạch hàng năm.
- Công tác chuyên môn:Chi bộ lãnh đạo Trạm tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong các mặt công tác: nghiên cứu khoa học, nuôi thích nghi, sản xuất và chuyển giao TBKT. Tổng kết chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng năm để xây dựng định mức khoán phù hợp, công tác an toàn sinh học, cùng Ban Giám đốc Trung tâm đưa ra các biện pháp kịp thời, khống chế tốt dịch bệnh, giữ an toàn cho các đàn đà điểu nuôi tại Trạm, xây dựng kế hoạch sản xuất qui mô đàn đà điểu phù hợp với thị trường để nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu và sản xuất kinh doanh.
- Công tác xây dựng cơ sở vật chất:Hằng năm rà soát cơ sở vật chất trang thiết bị đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng, thiết bị để bảo đảm hiệu quả trong nghiên cứu và sản xuất.
- Các mặt công tác khác: quan tâm hơn nữa công tác đoàn thể công đoàn, đoàn Thanh niên, phụ nữ làm cho hoạt động của các đoàn thể ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu
2.1. Mục tiêu nhiệm vụ chính trị
- Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học được giao, nuôi thích nghi đà điểu nhập nội, chương trình NTMN giai đoạn 2022-2025.
- Quy mô đàn đà điểu sinh sản duy trì 350 con mái, sản phẩm con giống đạt 4,0 – 5,0 nghìn con, bảo đảm chất lượng con giống chuyển giao ra thị trường.
- Từng bước sắp xếp lại nhân lực, nâng cao thu nhập cho CBCNV.
2.2. Một số chỉ tiêu xây dựng đảng:
- Phấn đấu từ 95-100% cán bộ đảng viên và công nhân viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.
- Phấn đấu từ 100% cán bộ đảng viên, công nhân viên trong đơn vị được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.
- Phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đăng ký và thực hiện có kết quả chỉ thị số 05 của Bộ chính trị.
- Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và 90-95% đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Phấn đấu trong nhiệm kì bồi dưỡng kết nạp từ 1-2 đảng viên.
 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Tiếp tục phối hợp với phòng chức năng, chỉ đạo các cán bộ đảng viên, công nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.
Tăng cường công tác nghiên cứu, công tác ATSH, đẩy mạnh chuyển giao TBKT vào sản xuất, đa dạng quảng bá giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ sản phẩm.
2. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy bằng việc rà soát bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể. Sau đại hội tiến hành xây dựng chương trình công tác toàn nhiệm kỳ và kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy.
Đổi mới việc ra Nghị quyết, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phát huy được vai trò của trí tuệ tập thể cấp ủy, Ban lãnh đạo và các cán bộ nghiên cứu trong đơn vị. Cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, phát huy rộng rãi dân chủ trong đảng, đồng thời đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.
3. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
Cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm, đội ngũ cán bộ CNV và tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác cán bộ. Không ngừng nâng cáo chất lượng, hiểu quả công tác chính trị tư tưởng, phòng, chống sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
4. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chi bộ
Đổi mới công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng, cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; xử lý nghiêm những sai phạm của Chi bộ đảng, đảng viên, giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại (nếu có). Quan tâm kiểm tra, giám sát cấp ủy, lãnh đạo các Chi bộ và đảng viên, trước hết là các cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tài chính để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tiêu cực.
5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
Hàng tháng Chi bộ triển khai quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ đảng viên và người lao động, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác vận động tuyên truyền, phổ biến các quy chế văn hóa nơi công sở, nơi làm việc, thời gian làm việc, phổ biến các luật, chỉ thị. Qua đó, từng bước chấn chỉnh nề nếp, tác phong, giờ giấc, thái độ làm việc, đi lại của CBCNV.  

  Ý kiến bạn đọc

ĐỊA CHỈ CÁC TRẠM TRỰC THUỘC TRUNG TÂM

 • 1. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương
  Địa chỉ: Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: 0969.297.488; Fax: 0243.8385804

 • 2. Trạm nghiên cứu chăn nuôi thủy cầm Cẩm Bình
  Địa chỉ: Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương
  Điện thoại: 0967.210.499; Fax: 0220.3786.475

 • 3. Trạm nghiên cứu chăn nuôi gà Phổ Yên
  Địa chỉ: Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
  Điện thoại: 0967.841.488

 • 4. Trạm nghiên cứu chăn nuôi Đà Điểu Ba Vì
  Địa chỉ: Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
  Điện thoại: 0968.813.499

 •  

NCGC Thụy Phương
Địa chỉ:Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:0243.8389773
Fax:0243.8385804
Gmail:giacamthuyphuong@gmail.com
Website:http://www.giacamthuyphuong.vn
© Copyright Thuy Phuong Poultry Research Center

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây