Trung tâm nghiên cứu Gia Cầm Thụy Phương

http://giacamthuyphuong.vn


Gà lai

Gà lai
VIỆN CHĂN NUÔI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG
 
                      Địa chỉ: Thụy Phương – Bắc Từ Liêm- Hà Nội
                      Tel: (043) 8385.803 – (043) 7570.814               Fax: (043) 8385.804
                      Email: pkhttncgctp@gmail.com                        Web: http://www.porec.vn
 
 

gà lai
MÍA LAI (MHP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,7-1,8kg
           Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
           Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,1 kg
           Chất lượng thịt thơm ngon
MÍA LAI (MP)
 
   Khối lượng cơ thể lúc 14 tuần tuổi: 1,85 -1,95 kg
          Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
   Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,0 kg
   Chất lượng thịt thơm ngon
Rilai
RI LAI (RHV)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,6 -1,7kg
         Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,0-3,1 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
RI LAI (RP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 2,0-2,1kg
            Tỷ lệ nuôi sống: 95-96%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 2,9-3,1kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 

Chọi lai

 
CHỌI LAI (CV)   
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,7-1,8kg
Tỷ lệ nuôi sống: 93-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,0-3,2 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
ĐÔNG TẢO LAI (ĐV)
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,9 -2,1kg
            Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,2-3,3kg
            Chất lượng thịt thơm ngon
ĐÔNG TẢO LAI (ĐP)
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 2,1-2,2kg
          Tỷ lệ nuôi sống: 94-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,1-3,2kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
CHỌI LAI (CP)
 
Khối lượng cơ thể lúc 15 tuần tuổi: 1,75 -1,85 kg
         Tỷ lệ nuôi sống: 93-95%
Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: 3,1-3,2 kg
Chất lượng thịt thơm ngon
 
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second